برگزاری سومین دوره کارسوق بازی وتفکر((معادله فرهنگی))

برگزاری سومین دوره مسابقات علمی فرهنگی دبیرستان که در ذیل هدف دبیرستان بنیان برای((پیوندزندگی با مدرسه))شکل گرفته است

این دوره سومین دوره برگزاری این نوع مسابقات .به صورت گروهی انجام پذیرفت

 
 
 

برگزاری سومین دوره مسابقات علمی فرهنگی دبیرستان که در ذیل هدف دبیرستان بنیان برای((پیوندزندگی با مدرسه))شکل گرفته است

این دوره سومین دوره برگزاری این نوع مسابقات .به صورت گروهی انجام پذیرفت