قابل توجه اولیا محترم ودانش آموزان عزیز پایه دهم:

به منظور تقویت بنیه علمی وبرطرف شدن ضعف درسی ریاضی برخی دانش آموزان، کلاس ریاضی درقالب کارگاه ریاضی از روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه از ساعت 7:45لغایت 10:45 تشکیل شده است.در این کلاس بارویکرد کارگاه حل مسئله به مرور،حل تمارین کتاب، حل تمارین کتاب گاج ،رفع اشکال درسی پرداخته می شود.
امیدواریم دانش آموزان عزیز باحضور مستمر وجدیت وافر ومشارکت جدی در فرایند یادگیری متفکرانه درس ریاضی گامی اساسی درحل مشکلات ریاضی خود بردارند.

به منظور تقویت بنیه علمی وبرطرف شدن ضعف درسی ریاضی برخی دانش آموزان، کلاس ریاضی درقالب کارگاه ریاضی از روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه از ساعت 7:45لغایت 10:45 تشکیل شده است.در این کلاس بارویکرد کارگاه حل مسئله به مرور،حل تمارین کتاب، حل تمارین کتاب گاج ،رفع اشکال درسی پرداخته می شود.
امیدواریم دانش آموزان عزیز باحضور مستمر وجدیت وافر ومشارکت جدی در فرایند یادگیری متفکرانه درس ریاضی گامی اساسی درحل مشکلات ریاضی خود بردارند.