دبیرستان بنیان

شرایط ثبت نام
کادر دبیرستان بنیان

دبیرستان بنیان

دبیرستان غیردولتی بنیان (دوره دوم)بابیش از دودهه فعالیت آموزشی وفرهنگی با مهیا کردن ((فضای آموزشی))  مناسب بابهره گیری از مجموعه ((نیروهای کارآمد))دبیران واساتید کارآزموده وباعنایت به حفظ سلامت اخلاقی ومعنوی دانش آموزان وبا بهره مندی از مهارت های نوین آموزشی با اعتقاد به رویکرد آموزشی ((مفهوم محور))وشیوه آموزش تعاملی ویادگیری ((مهارت های زندگی))می کوشد باارائه سیستم آموزشی جامع تعلیم وتربیت ،زمینه وبستر رشد وتعالی وپیشرفت دانش آموزان رافراهم کند.امیداست به لطف خدا،همدلی وهمیاری همه عزیزان وخانواده های محترم توفیق ارائه خدماتی شایسته درحوز فرهنگی وآموزشی کشور را پیدا کنیم.   باسپاس وتشکر-مدیریت دبیرستان بنیان  

          ...

ادامه ...
دبیرستان بنیان

اخبار

مقالات

تقویم اجرایی در سال 97-98

بیشتر